Planen gjeld regulering av 18 nye bustadtomter med tilhøyrande vegar, leikeareal m.m. i Høydalsmo.

Saka med vedtaksprotokoll samt retta planmateriale, finn du her:

Vedtak Bakken aust

Retta plankart Bakken Aust

Reguleringsplan Bakken aust

Kommunens vedtak kan påklagast innan tre veker av ein part eller andre med rettsleg klageinteresse i saka, jfr. Plan- og bygningslova §12-12 og §1-9. Klaga skal sendast skriftleg til postmottak@tokke.kommune.no. Ved evt. klage må det gjerast greie for kva sak det gjeld og grunngjeving for klaga. 

 

Plan, næring og teknisk etat