Kommunestyret i Tokke vedtok i møte 1. desember 2020, sak 20/88, framlegg til reguleringsplan for rassikring langs Fv 450 på Skafsåheia, for den delen som ligg i Tokke: Voilen og Ulsteinskreda.

Vedtaket kan påklagast i medhald av plan- og bygningslova §§ 1-9 og 12-12, jfr forvaltningslova kap. VI. Klaga må du sende til Tokke kommune innan 3 veker.

Vedtak saman med planmaterialet finn du her:

Kommunestyrevedtak 20/88

Planomtale Fv 450

Oppsummering høyringsuttalelsar

Plankart rassikring

Føresegner 

Plan, næring og teknisk etat